Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 23.05.2024r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

w dniu 23.05.2024r.  (czwartek) o godzinie 15.00, w Sali OSP Dubiecko, ul. Strażacka 1

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2023r.
podjęcie uchwały 1/2024 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r.
podjęcie uchwały 2/2024 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2023r.
– podjęcie uchwały 3/2024  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r.
– podjęcie uchwały – 4 /2024 -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
– podjęcie uchwały – 5/2024 -w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023r.
9. Przedstawienie Raportu z monitoringu i ewaluacji za 2023r.
– podjęcie uchwały – 6/2024 -w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu i ewaluacji. 
10. Omówienie i przyjęcie lokalnych kryteriów wyboru.
podjęcie uchwały – 7/2024 -w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru.
11. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady.
podjęcie uchwały 8/2024 –w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady LGD.
12. Wprowadzenie podwyżek diet dla członków Rady i Zarządu za posiedzenie.
podjęcie uchwały 9/2024 – w sprawie podwyżek diet dla członków Rady i Zarządu.
13. Ustalenie liczby członków komisji rewizyjnej i zarządu LGD na kadencję 2024-2028.
– podjęcie uchwały 10/2024 – w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2024-2028 (zgłoszenie kandydatów).
– podjęcie uchwały 11/2024 – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2024-2028.
15. Wybór Zarządu na nową kadencję 2024-2028 (zgłaszanie kandydatów).
podjęcie uchwały 12/2024 – w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 2024-2028.
16. Uzupełnienie składu Rady.
podjęcie uchwały 13/2024 – w sprawie uzupełnienia Rady.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Proszę o potwierdzenie udziału w WZC do dnia 20 maja 2024r.  Tel: 795 577 344 w celu przygotowania poczęstunku.

Z poważaniem

Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko -Dynowskie”
Jacek Grzegorzak