czwartek, 13 czerwca, 2024

Plan włączenia społeczności lokalnej

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ W PROCES BUDOWANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
          Budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju „Pogórza Przemysko – Dynowskiego” zakłada aktywny udział społeczności lokalnej w proces tworzenia dokumentu. W celu skutecznego dotarcia z informacją do mieszkańców naszego obszaru Lokalna Grupa Działania, zamieści na swojej stronie internetowej informacje o prowadzanych konsultacjach społecznych. Informacje takie również będą umieszczone na stronach internetowych naszych partnerskich gmin oraz na tablicach ogłoszeń. Plan zakłada przeprowadzenie co najmniej po jednym spotkaniu konsultacyjnym, na obszarze każdej z gmin będącej członkiem LGD i planowanej do objęcia LSR. Spotkania będą przeprowadzane na zasadach równych w każdej gminie, na które będą zapraszani przedstawiciele wszystkich sektorów tj.: sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańców.
Każde spotkanie będzie poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów które będą zawarte w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Zostaną zidentyfikowane grupy docelowe odbiorców działań planowanych w LSR.
1. Założenia ogólne – Zebrane podczas spotkań konsultacyjnych opinie, uwagi i wnioski będą podstawowym materiałem informacyjnym dla zespołu przygotowującego Lokalną Strategię Rozwoju.
– Zakładany czas trwania jednego spotkania konsultacyjnego do 3godzin.
 – w celu zapewnienia wysokiej frekwencji spotkania konsultacyjne będą odbywać się w dogodnych terminach i porach dnia dla zainteresowanych.
– Planuje się przeprowadzenie 7 spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Pogórza Przemysko-Dynowskiego”.
– Preferowane miejsca realizacji spotkań: na terenie każdej gminy.
– Spotkania poprzedzi akcja informacyjna prowadzona poprzez kanały komunikacji odpowiednie dla mieszkańców. – Zakłada się liczbę uczestników jednego spotkania konsultacyjnego od 20 do 50 osób.
2. Cele spotkań konsultacyjnych :
– Poznanie opinii społecznej na temat procesu tworzenia głównych kierunków Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym identyfikacja grup interesów i ich potrzeb związanych z tworzeniem Strategii.
– Przekazanie informacji dotyczącej tworzenia głównych kierunków Lokalnej Strategii Rozwoju uczestnikom spotkań również za pośrednictwem Internetu.
– Zdiagnozowanie preferencji społecznych w zakresie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju – identyfikacja czynników rozwojowych (SWOT) oraz formułowanie celów.
– Zebranie szczegółowych uwag i wniosków od uczestników spotkań konsultacyjnych.
– Zwiększenie poziomu świadomości uczestników konsultacji dotyczącej zróżnicowanych uwarunkowań Lokalnej Strategii Rozwoju.
Rezultaty: 1. Przeprowadzone spotkania konsultacyjne.
2. Opracowane i zebrane dane ze spotkań konsultacyjnych posłużą do dalszych działań. Z przebiegu spotkań będzie dokumentacja fotograficzna oraz potwierdzenie uczestnictwa na liście obecności
3. Udostępniona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” ankieta do konsultacji społecznych zawierająca informacje i dokumenty związane z projektem umożliwiająca zbieranie opinii oraz przeprowadzenie badań społecznych za pośrednictwem Internetu (głównie dla osób aktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z którymi nie jest możliwy kontakt bezpośredni podczas spotkań). Możliwe jest również wykorzystanie innych narzędzi do konsultacji społecznych.
Dobór uczestników spotkań konsultacyjnych zostanie przedstawiony po wykonaniu szczegółowej analizy interesariuszy z uwzględnieniem następujących grup:
1. Mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju
 2. Radnych, sołtysów, pracowników Urzędów i innych instytucji publicznych.
3. Organizacji pozarządowych.
4. Przedsiębiorców.
Metoda prowadzenia konsultacji
Podstawową częścią merytoryczną konsultacji będzie prezentacja merytoryczna. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne.
Spotkania konsultacyjne będą realizowane z wykorzystaniem wizualnych technik moderacji i multimedialnych,
Wsparciem prowadzonych prac podczas spotkań bezpośrednich będzie strona internetowa naszego Stowarzyszenie, wykorzystywana do konsultacji społecznych, a to umożliwi:
– Zbieranie opinii drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza (np. sondaż, e-ankieta),
– Prezentację informacji i dokumentów na temat przedsięwzięcia i jego konsultacji,
   Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.