czwartek, 13 czerwca, 2024

Budowanie partnerstwa

    Od czerwca 2007 roku organizowano, z inicjatywy władz samorządowych, spotkania informacyjne poświęcone zasadom utworzenia Lokalnej Grupy Działania (początkowo na obszarze 3 gmin: Dubiecka, Dynowa oraz Krzywczy, stopniowo skład ten rozszerzony został o dwie kolejne gminy: Jawornik Polski i Rokietnicę). Spotkania organizowane były na terenie poszczególnych gmin.
W wyniku organizowanych spotkań podjęta została decyzja o utworzeniu Lokalnej Grupy Działania.
24 września 2008 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym powołana została Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Jednocześnie wybrano Komitet Założycielski, na którym spoczął obowiązek dopełnienia formalności (na podstawie Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2007). W spotkaniu uczestniczyło, reprezentujące różne sektory, 29 podmiotów.
    Początkowo obszar działania LGD obejmował 3 gminy: Dubiecko (Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD Nr 62/XI/2007 z dnia 28 września 2007 r., Dynów (Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD nr IX(57)2007 z dnia 21 września 2007 r.) i Krzywczę (Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD 104/XIII/2007 z dnia11 grudnia 2007 r.).
W późniejszym okresie koleje dwie gminy dołączyły do Lokalnej Grupy Działania: Gmina Rokietnica (Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD Nr XIX/93/2008 z dnia 24 lipca 2008) oraz Jawornik Polski (Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD Nr 195/XXVIII z dnia 9 września 2008 roku).
    Na jednym z kolejnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia podjęte zostały uchwały o przyjęciu wyżej wymienionych gmin w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.
Po dokonaniu wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, I Walne Zebranie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD. 30 czerwca 2015r  obszar LGD powiększył się o Gminę Markowa i Miasto Dynów.
Nasz obszar to obecnie 7 gmin.