wtorek, 18 czerwca, 2024

Projekty Grantowe

PROJEKTY GRANTOWE realizowane w ramach LSR

LGD “Pogórze Przemysko – Dynwskie” zrealizowała następujące Projekty Grantowe w ramach poddziałania 19.2 “„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1.  “Wzmocnienie potencjału organizacji z obszaru działania LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, kultywujących lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne.”, którego celem jest “Stworzenie spójnej, zintegrowanej oferty kulturalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa, tradycji i historii obszaru LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”.
  2. “Rozumieć, doceniać, chronić – organizacja wydarzeń mających na celu upowszechnianie lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru działania LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie.” mający na celu“Stworzenie spójnej, zintegrowanej oferty kulturalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację imprez i wydarzeń integrujących mieszkańców obszaru LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie” w oparciu o lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego.
  3. “Promocja potencjału turystycznego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie”, który realizował cel “Prezentacja walorów mających znaczenie dla rozwoju branży turystycznej na obszarze LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie”, poprzez publikacje, materiały informacyjne oraz wydarzenia”.
  4. “Zakup wyposażenia przez organizacje kultywujące lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe.”, mający na celu “Zachowywanie lokalnych tradycji kulturowych poprzez zakup strojów oraz instrumentów przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
  5. “Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwo kulturowego, przyrodniczego i historycznego”, którego celem jest “Ochrona dziedzictwa lokalnego z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie, poprzez stworzenie oferty promocyjnej, zakup tradycyjnych strojów i wyposażenia, publikacje i renowację dóbr kultury.”
  6. “Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwo kulturowego i historycznego” mający na celuWsparcie 14 podmiotów poprzez zakup tradycyjnych strojów i wyposażenia do końca września 2022 w celu ochrony dziedzictwa lokalnego z obszaru LGD Pogórza Przemysko-Dynowskiego”