czwartek, 13 czerwca, 2024

Projekt Grantowy “Publikacje…”

„Promocja potencjału turystycznego obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie” to tytuł projektu grantowego, którego celem jest prezentacja walorów mających znaczenie dla rozwoju branży turystycznej na obszarze LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie”, poprzez publikacje, materiały informacyjne oraz wydarzenia. Całkowita wartość projektu wynosi 76 125,00 zł, z czego ze środków pochodzących z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 70 000,00 zł.

 Zadania wybrane do projektu grantowego wchodzą w fazę realizacji, ponieważ 30 października 2019r. wszyscy Grantobiorcy podpisali w Biurze LGD umowy o dofinansowanie.

Oto zaplanowane zadania:

Zadanie 1 –  Wydanie albumu pn “Gmina Krzywcza – odkrywaj”, zadanie obejmuje działania zmierzające do wydania książki promującej walory turystyczne obszaru. GrantobiorcaGminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy.

Zadanie 2 – Publikacja folderu „Uroki ziemi jawornickiej”, zadanie obejmuje działania niezbędne do wydania pozycji książkowej oraz organizację wydarzenia promującego wydawnictwo i ukazane w nim walory turystyczne obszaru, poprzez organizację spotkania z mieszkańcami obszaru i tematyczny RollUp. Grantobiorca: Stowarzyszenie Pań w Hucisku Jawornickim.

Zadanie 3 – “Wydanie publikacji albumowej dotyczącej dziedzictwa lokalnego i walorów turystycznych Ulanicy”, zadanie obejmuje działania niezbędne do wydania pozycji książkowej obrazującej potencjał turystyczny obszaru oraz organizację wydarzenia promującego książkę i ukazane w niej walory obszaru. Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy.

Zadanie 4 – „Wydanie albumu fotograficznego ukazującego walory Gminy Markowa”, zadanie obejmuje działania niezbędne do przygotowania wydawnictwa promującego walory turystyczne obszaru. Grantobiorca: Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów.

Zadanie 5 – „Drogowskaz dla turysty – mapa Gminy Dubiecko”, zadanie obejmuje zlecenie wykonania mapy obszaru oraz działania niezbędne do wzbogacenia wydawnictwa o aktualne treści i fotografie z promowanego terenu. Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Zadanie 6 – “W dolinie Sanu – Dynów i okolice- wydanie przewodnika turystycznego” zadanie obejmuje działania niezbędne do przygotowania i wydania książki promującej walory turystyczne. Grantobiorca:  Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie

Zadanie 7 – “Sobótka – czyli turystyczne wędrówki muzyczne po gminie Rokietnica” zadanie obejmuje: zwiedzanie pięciu miejscowości w gminie Rokietnica w tym plenerowe spotkania z mieszkańcami przy muzyce i gawędach dotyczących historii i walorów danej wsi. Gawendy te zostaną opublikowane w wydawnictwie wzbogaconym o słownik miejscowej gwary. Grantobiorca: Stowarzyszenie Kulturalne  ,,CARPATIA” z Tuligłów.

Grantobiorcy przewidzieli, że zaangażują do zaplanowanych działań osoby należące do grup defaworyzwwanych w szczególności będzie to młodzież i osoby powyżej 50 r.ż.

Życzymy wszystkim wspaniałych realizacji!