czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Informacja w sprawie realizacji projektów w partnerstwie lub w ramach projektu partnerskiego

W nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 przewidziano możliwość realizacji projektów w partnerstwie (przez co należy rozumieć podejmowanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru naszego LGD) lub w ramach projektu partnerskiego (co oznacza podjęcie współpracy z podmiotem z obszaru innej LGD).
Projekty realizowane we współpracy będą punktowane w ramach planowanych Kryteriów wyboru operacji i grantobiorców.
Dotyczy to:
– dwóch przedsięwzięć, które będą dedykowane m.in. JSFP i stowarzyszeniom, tj.:
P.1.1 Wsparcie infrastruktury na rzecz rozwoju turystyki i kultury wraz z działaniami poprawiającymi dostęp do usług dla lokalnej społeczności (wyposażenie) /konkurs m.in. dla JSFP, stowarzyszeń/;
P.3.1 Wsparcie rozwoju infrastruktury opiekuńczej, zdrowotnej i czasu wolnego, infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i działania poprawiające dostępność do usług dla lokalnej społeczności
oraz
– trzech przedsięwzięć, które będą realizowane w formule projektów grantowych, gdzie poszczególne zadania będą realizowane m.in. przez JSFP, stowarzyszenia i inne podmioty posiadające osobowość prawną np. KGW) tj.:
P.1.2 Wsparcie działalności kulturalnej, artystycznej oraz kultywującej dziedzictwo lokalne, w tym inicjatyw, wydarzeń i publikacji oddziałujących na atrakcyjność obszaru
P.2.1 Wsparcie inicjatyw i działań edukacyjnych
P.3.2 Wsparcie inicjatyw poprawiających sytuację osób ze szczególnymi potrzebami

Szczegółowy opis przedsięwzięć (Na co możemy uzyskać dotację?) można odnaleźć w rozdziale 6 Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro LGD prowadzi “Rejestr podmiotów otwartych na współpracę” i będzie pomagać w kojarzeniu partnerstw i inicjować współpracę w oczekiwanym zakresie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wpisu do tego Rejestru.

Wniosek o wpis do Rejestru podmiotów otwartych na współpracę prowadzonego przez Biuro LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” znajduje się na stronie internetowej LGD w zakładce “Dokumenty do pobrania dot. LSR 2023-2029“. (Poz. 16 na liście udostępnianych dokumentów)

Ciągle zachęcamy też do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru i zgłaszania swoich uwag i propozycji!