sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 14.03.2018 r.

Zaproszenie na posiedzenie RadyStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  – Nienadowa 502A, w dniu 14.03.2018r. (środa) godzina 13.00, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umowy. dot.wniosku złożonego w ramach nabou 5/2016, wnioskodawca Gmina Dubiecko – zmiana terminu złożenia wniosku o płatność. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady.

2.Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 

5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestrów Interesów Członków Rady”.

6.Zaopiniowanie zmian umów, – wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów – podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. 

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie posiedzenia Rady.
Przewodnicząca Rady LGD /-/Bożena Gmyrek