środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 30.08.2017

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu  30.08.2017 godz 13,00 które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nieniadowa 502 A, w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

W/w procedura dotyczy naboru wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena będzie dotyczyła naboru 1/2017/G  „Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”

Oraz naboru 2/2017/G Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”- organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i / lub aktywizujących mieszkańców

Porządek obrad Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia .
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru grantobiorców (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał)
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady.