Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 14.01.2017 r.

Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 14 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.

Posiedzenie będzie dotyczyło  naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

ogłoszenie nr 1/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą. Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy.

Porządek obrad Rady:

1.  Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

2.  Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.  Przedstawienie porządku obrad.

5.  Głosowanie nad porządkiem obrad.

6.  Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.

7.  Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków, które spełniają warunki zgodności z ogłoszeniem o naborze.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie spełniają warunków zgodności z ogłoszeniem o naborze, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).

10.  Ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które są niezgodne z LSR (opcjonalnie)

13.  Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

14.  Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).

15.  Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

16.  Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które w wyniku ustalenia kwoty wsparcia nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu i LSR (opcjonalnie).

17.  Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia wraz ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20.  Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady LGD Bożena Gmyrek