środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 12.01.2017 r.

Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie”   Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.

Posiedzenie będzie dotyczyło naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

ogłoszenia nr  2/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA,

ogłoszenia nr  3/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej,

ogłoszenia nr  4/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek

ogłoszenia nr  5/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na Poprawę estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Porządek obrad Rady:

1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Głosowanie nad porządkiem obrad.

6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.

7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków, które spełniają warunki zgodności z ogłoszeniem o naborze.

9. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie spełniają warunków zgodności z ogłoszeniem o naborze, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).

10. Ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR.

12. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które są niezgodne z LSR (opcjonalnie)

13. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

14. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).

15. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

16. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które w wyniku ustalenia kwoty wsparcia nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu i LSR (opcjonalnie).

17. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia wraz ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady LGD Bożena Gmyrek