sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Informacja z realizacji Planu Komunikacji

Spotkaniem w Rokietnicy zakończyliśmy cykl siedmiu spotkań informacyjno – konsultacyjnych w gminach członkowskich naszego stowarzyszenia: mieście Dynów oraz gminach Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa. Odbyły się one w dniach od 05 do 14 X. 2016r.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 98 osób. Uczestnikom zostały przedstawione warunki określające możliwości ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie, z zakresu przedsięwzięć “1.1.1 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy” oraz “1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw  (nowe miejsca pracy) premia” na które LGD będzie ogłaszać konkursy w ramach wdrażania LSR.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne zostały zorganizowane w ramach kampanii informacyjnej, której celem zgodnie z planem komunikacji było nabywanie i podnoszenie wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rozwijaniem umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym dla grup osób z grup defaworyzowanych tj. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, nieposiadający kwalifikacji zawodowych, młodzież i osoby powyżej 50 roku życia.