Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 25.02.2019 r.

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na
Walne Zebranie Członków
w dniu 25.02.2019r (poniedziałek ) o godzinie 16.00
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A 
 
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości,
2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 13.12.2018r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2018r.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018r.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2018r.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
9. Przedstawienie raportu z monitoringu za 2018r.
10. Aktualizacja LSR w związku z koniecznością zmiany zapisów dotyczących partnera projektu międzynarodowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a) przyjęcia sprawozdania finansowego
 b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady
 d) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 e) Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018r.
 f) Zatwierdzenie raportu z monitoringu
 g) Aktualizacja LSR
Prezes Zarządu
LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”
-//-
Jacek Grzegorzak