czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Podpisano umowę o warunkach i sposobie realizacji naszej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029.

W dniu 09.01.2024r. Pan Jacek Grzegorzak, Prezes naszej Lokalnej Grupy Działania, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029.

Relacja biura prasowego UMWP

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 będzie realizowała dwa programy finansowane z funduszy unijnych: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w części finansowanej z EFS + (Europejski Fundusz Społeczny +)

Umowa ramowa dotyczy przyznania dofinansowania na wdrażanie i zarządzanie nową Strategią i wynosi ono dla naszej LGD  3.215.228,83 euro

W LSR wskazano 3 obszary strategiczne dla rozwoju gmin członkowskich i są to:

1. „Turystyka i kultura” cel działań podejmowanych w tym obszarze to:Wzmocnienie potencjału turystyki i kultury (Zaplanowano tu m.in. wsparcie dla tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych, rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej.)

2. „Edukacja pozaformalna i rozwój lokalnego rynku pracy” cel działań podejmowanych w tym obszarze to: Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i atrakcyjnych miejsc pracy na rynku lokalnym. (Wsparcie na tworzenie nowych i rozwój istniejących firm,działania na rzecz usług edukacyjnych dla dzieci młodzieży, lokalnych liderów,  seniorów.)

3. „Społeczeństwo, Rodzina, Zdrowie” cel działań podejmowanych w tym obszarze to: Poprawa relacji społecznych, dialogu międzypokoleniowego, kondycji zdrowotnej społeczeństwa oraz rozwój gospodarki czasu wolnego. (Wsparcie na rzecz pomocy sąsiedzkiej oraz innych działań społecznych, integrujących mieszkańców, poprawa dostępności do usług dla wszystkich.)

Hasła kluczowe w realizacji nowej LSR, które będą miały swoje odzwierciedlenie m.in. w Lokalnych kryteriach wyboru to: dostępność do usług (nie tylko architektoniczna), innowacyjność, zrównoważony rozwój, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym, partnerstwo, wsparcie osób w niekorzystnej sytuacji: osób poszukujących pracy, niepełnosprawnych i ich opiekunów, rolników z małych gospodarstw.