sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 25.05.2023r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

w dniu 25.05.2023 (czwartek ) o godzinie 14.00, w Świetlicy Wiejskiej w Winne – Podbukowina 37

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie gości,
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2022r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2022r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2022r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022r.
 9. Przedstawienie Raportu z monitoringu i ewaluacji za 2022r.
 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie LGD oraz Regulaminach WZC, Rady, Zarządu
 11. Wybór Rady na nową kadencję 2023-2027 (zgłoszenie kandydatów)
 12. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029
 13. Sprawy różne
 14. Zakończenie obrad
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) 1/2023 – przyjęcia sprawozdania finansowego
  b) 2/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  c) 3/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady
  d) 4/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  e) 5/2023 – zatwierdzenia raportu z monitoringu i ewaluacji
  f) 6/2023 – udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022r.
  g) 7/2023 – zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
  h) 8/2023 – zmiany Regulaminu WZC
  i) 9/2023 – zmiany Regulaminu Rady LGD
  j) 10/2023 – zmiany Regulaminu Zarządu
  k) 11/2023 – wyboru Rady na nową kadencję 2023-2027
  l) 12/2023 – przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029

Proszę o potwierdzenie udziału w WZC, do dnia 23 maja 2023r. Tel. 795 577 344, po zakończonych obradach grill na wolnym powietrzu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko -Dynowskie”
Jacek Grzegorzak