Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 29.10.2020

Zastępca Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, w dniu 29.10.2020 r. godz: 10.00,  które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A. Posiedzenie Rady LGD dotyczy oceny złożonych protestów w zakresie naboru 1/2020 “Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad
2. Podpisanie listy obecności stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Wybór komisji skrutacyjnej, 
4. Przedstawienie złożonego protestu od wyniku oceny w ramach naboru 1/2020
5. Weryfikacja protestu zgodnie z procedurą odwoławczą (autokontrola)
6. Wolne wnioski i zapytania,
7. Zamknięcie posiedzenia,   

Zastępca Przewodniczącego Rady
-//-
Wacław Pawłowski