środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Ważne informacje i wyjaśnienia dla beneficjentów poddziałania 19.2 PROW.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wyjaśnienia znajdują się w zamieszczonym poniżej piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  05 maja 2020, znak sprawy: WPR.wao.510.30.2020. i dotyczą następujących kwestii:

1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie.

2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2.

3. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej.

4. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

5. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji.

6. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

7. Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego.

8. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

9. Zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Do pobrania: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  05 maja 2020, znak sprawy: WPR.wao.510.30.2020.