sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków 24.04.2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

w dniu 24.04.2020r (piątek) o godzinie 9.00
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie gości,
  2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 12.12.2019r. (dokument w załączeniu)
  5. Przedstawienie zakresu aktualizacji LSR w związku z możliwością zwiększenia budżetu o dodatkowy bonus środków w wysokości 590.000,00 zł.,
  6. Dyskusja,
  7. Podjęcie uchwały:
    1/2020 – w sprawie Przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju (projekt w załączeniu)

Działając w oparciu o przepisy Art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. Poz. 695 z 17.04.2020r.) zawiadamiamy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez komunikator SKYPE, gdzie zostanie utworzona telekonferencja, a wykonywanie prawa głosu zostanie zaewidencjonowane wiadomością tekstową. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu mogą udzielić prawa głosu poprzez udzielenie pełnomocnictwa wg załączonego wzoru.

Prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD celem uzgodnienia szczegółów udziału w posiedzeniu.

Prezes Zarządu LGD
-//-
mgr. inż. Jacek Grzegorzak

W załączeniu:
protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 12.12.2019r.,
projekt uchwały 1/2020,
projekt Planu Działania  LSR z uwzględnieniem dodatkowych środków,
wzór pełnomocnictwa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.