sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 20.06.2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 20.06.2017 o godzinie 13.00 Nienadowa 502 a

Porządek posiedzenia:

1.     Powitanie gości,

2.     Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,

3.     Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4.     Przyjęcie porządku obrad

5.     Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 26.10.2016 – podjęcie uchwały

6.     Przyjęcie sprawozdania finansowego – bilans – za 2016 rok – podjęcie uchwały

7.     Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok – udzielenie absolutorium

8.     Sprawozdanie z działalności Rady za 2016

9.     Przedstawienie informacji z działalności biura od ostatniego WZC

10.   Sprawy różne.