środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków i Jubileusz 15 -lecia LGD

W dniu 17 listopada 2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD połączone z obchodami Jubileuszu 15-lecia działalności LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie”. W programie zebrania przedstawiono działalność Stowarzyszenia, zaprezentowano zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju projekty oraz plany na przyszłość. LGD od 2008r. przyczynia się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich na terenie siedmiu gmin członkowskich: Dynów, Jawornik Polski, Krzywcza, Markowa, Rokietnica, Miasta i Gminy Dubiecko oraz Miasta Dynów, wypełniając założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dobiega końca. Środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydane i zakontraktowane umowami z beneficjentami na koniec października 2023r. wyniosły 9.824.214,01 zł. Środki te trafiły do beneficjentów dzięki ogłaszanym przez biuro LGD konkursom (a było ich 21).  Wszystkie wnioski oceniała i wybierała Rada Decyzyjna LGD, która w latach 2016-2023 odbyła 28 posiedzeń i podjęła 322 uchwały.

Przed LGD nowe wyzwania i ambitne cele. Planowany termin podpisania umowy ramowej na nowy okres programowania to pierwszy kwartał 2024r. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 została już oceniona przez ekspertów. Nowa LSR będzie wspierać zdiagnozowane podczas konsultacji społecznych obszary: „Turystyka i kultura”, „Edukacja pozaformalna i rozwój lokalnego rynku pracy” oraz „Społeczeństwo, Rodzina, Zdrowie”. Budżet LGD związany z wdrożeniem nowej LSR będzie wynosił około 13.500.000,00zł. Przedsięwzięcia założone do realizacji w nowej LSR będą finansowane z programów: „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” oraz „Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027” w zakresie priorytetu 8 RLKS. Beneficjenci będą mogli starać się o dotacje na wsparcie tworzenia i rozwoju firm, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych. Przewidziano znaczne wsparcie na rzecz edukacji pozaformalnej i pomocy sąsiedzkiej oraz innych działań społecznych, integrujących mieszkańców. Zaplanowano także wsparcie na realizację innowacyjnych inwestycji w małą infrastrukturę publiczną, a także poprawę dostępu do usług dla wszystkich (seniorów, młodzieży, osób ze szczególnymi potrzebami).

Wszystkim naszym członkom, zaproszonym gościom, beneficjentom, przedsiębiorcom, przedstawicielom Organizacji Pozarządowych: OSP, KGW i Stowarzyszeniom dziękujemy za wsparcie i dobrą współpracę.