sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Warsztat planowania strategicznego – prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Warsztat planowania strategicznego zorganizowany został w ramach prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Spotkanie odbyło się w Dubiecku w dniu 23.02.2023r. i wzięło w nim udział 36 osób, w tym Wójtowie Gmin członkowskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty, dyrektorzy i pracownicy szkół, w tym szkół średnich, kierownicy i przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, opiekunowie Klubów Seniora, przedstawiciele kultury, kierownicy GOK, Gminnych Bibliotek oraz przedstawiciele młodzieży (do 25 roku życia).

Uczestnicy warsztatu zostali zapoznani z założeniami Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej oraz programu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia w zakresie dotyczącym inicjatywy LEADER / RLKS. Zaprezentowane zostały też wyniki diagnozy obszaru w oparciu o raport z konsultacji społecznych i  wyniki ankiet badających opinie i oczekiwania mieszkańców co do ogólnych kierunków rozwoju, zakresy wsparcia przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych oraz aktywność społeczną ludzi młodych. W oparciu o przedstawioną diagnozę obszaru podjęto się wytypowania obszarów tematycznych dla LSR.

Warsztat był angażującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników, a wspólna praca pozwoliła ukierunkować przyszłe wsparcie w ramach LEADERa na naszym obszarze. Serdecznie dziękujemy za udział i liczymy na aktywne konsultacje i włączanie się w proces opracowywania strategii na kolejnych etapach jej tworzenia.

Warsztat planowania strategicznego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie
Warsztat planowania strategicznego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie
Warsztat planowania strategicznego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie