Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Wyróżniki LGD w Rozwoju Lokalnym Kierowanym Przez Społeczność

Przed nami nowa perspektywa finansowa i szereg działań, które pozwolą nam realizować Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność.


Przypomnijmy dziś co nas wyróżnia:
1. Oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii) – już dziś zapraszamy na spotkania i konsultacje, które będą organizowane dla mieszkańców obszaru. Dziękujemy także za udział w badaniach ankietowych, które prowadzimy w ramach ewaluacji!
2. Terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla spójnego obszaru). Nasz obszar liczy 581km2 i obejmuje Miasto i Gminę Dubiecko, Gminę Dynów, Gminę Krzywcza, Gminę Jawornik Polski, Gminę Rokietnica, Gminę Markowa i Miasto Dynów.
3. Zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4. Partnerstwo – lokalna grupa działania to lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego (przedstawiciele samorządów), społecznego (stowarzyszenia i mieszkańcy) i gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy). Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, firmy, organizacje, stowarzyszenia działające na terenie LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, chcą zmieniać swoje otoczenie i mieć współudział w wyznaczaniu kierunków rozwoju naszego obszaru.
5. Innowacyjność (w skali lokalnej).
6. Decentralizacja zarządzania i finansowania – decyzje strategiczne zapadają na Walnym Zebraniu Członków, wyboru wniosków dokonuje wybrana spośród członków stowarzyszenia Rada Decyzyjna.
7. Sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).