środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 12.10.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady
Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, w dniu 12.10.2020r. godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A, w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena będzie dotyczyła:
naboru 1/2020 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA
naboru 2/2020 “Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Gok/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek”
naboru 1/2020/G “Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”

Porządek obrad Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru wnioskodawców (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał)
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady LGD
/-/
Stanisław Petynia