Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 18.06.2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

w dniu 18.06.2020r (czwartek) o godzinie 15.00
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A  

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie gości,
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 24.04.2020r.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2019r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2019r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019r.
 9. Przedstawienie raportu z monitoringu za 2019r.
 10. Wybór komisji skrutacyjnej (3 osoby)
 11. Wybór członków Zarządu
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • 2/2020 – przyjęcia sprawozdania finansowego
 • 3/2020 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 • 4/2020 – zatwierdzenia sprawozdania Rady
 • 5/2020 – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • 6/2020 – udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019r.
 • 7/2020 – zatwierdzenie raportu z monitoringu
 • 8/2020 – aktualizacja LSR
 • 9/2020 – wybór komisji skrutacyjnej
 • 10/2020 – wybór członków Zarządu
 • 11/2020 – wybór członków komisji rewizyjnej
 • 12/2020 – upoważnienie dla zarządu w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Sieci LGD

Z poważaniem

Prezes Zarządu LGD “Pogórze Przemysko -Dynowskie”
Jacek Grzegorzak