Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Informacja dla beneficjentów działania 19.2 PROW dot. uchybienia terminów wykonania określonych czynności

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz poz. 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Link do tekstu jednolitego rozporządzenia (ze strony Urzędu Marszałkowskie Województwa Podkarpackiego)

http://prow.podkarpackie.pl/images/legislacja_krajowa/DU_2019_664.pdf