Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 12.12.2019


Zaproszenie na posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działaniazaprasza członków Rady na posiedzenie,
w dniu 12.12.2019r. godz: 14,00 które odbędzie się w siedzibie LGD w miejscowości Nienadowa 502 A,

Posiedzenie Rady LGD dotyczy ponownej oceny – na wezwanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, w związku ze złożonymi protestami w zakresie naboru 1/2019 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA „  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów w ramach naboru 1/2019
2. Podpisanie listy obecności stwierdzenie prawomocności obrad
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestów przez Zarząd Województwa.
5. Przystąpienie do podjęcia czynności związanych z ponowną oceną kryteriów wskazanych przez ZW.  
6. Wolne wnioski i zapytania,
7. Zamknięcie posiedzenia,

Przewodniczący Rady LGD
/-/
Stanisław Petynia