sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 07.10.2019

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu  07.10.2019r. godz. 10.00  oraz w dniu 10.10.2019r. godz. 16.00 które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A, w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

W/w procedura dotyczy naboru wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena będzie dotyczyła naboru 1/2019/ „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw  (nowe miejsca pracy) PREMIA

Porządek obrad Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru wnioskodawców  (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał)
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady.

                                                                                                        Przewodniczący Rady LGD

                                                                                                                 /-/

                                                                                     Stanisław Petynia