środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej – 02.08.2019

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na Posiedzenie Rady,w dniu 02 sierpnia 20179 r. godzina 10.00, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502 A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena będzie dotyczyła naboru 1/2019/G “Realizacja działań promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR i/lub produkty lokalne, w tym publikacje”

Porządek obrad Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady  LGD.

2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru grantobiorców (wypełnienie kart, ustalenie kwoty wsparcia i przyjęcie uchwał).

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia Rady.