Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Projekt Zarządzanie EFS+

Logotypy do wniosków EFS+
Logotypy do wniosków EFS+

Tytuł projektu: Realizacja zadań związanych z zarządzaniem Strategią Rozwoju Lokalnego dla LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie” w zakresie wspieranym przez EFS+.

Charakterystyka zadań, działań, które będą realizowane w projekcie:
Przedmiotem projektu jest wsparcie działalności LGD w ramach zaplanowanych w projekcie zadań, których zakres obejmuje w szczególności:
– Działalność Biura LGD związaną z wdrażaniem LSR w zakresie finansowanym z EFS+, w tym ponoszenie kosztów jego utrzymania i funkcjonowania.
– Relacje/komunikacja w zakresie finansowanym z EFS+ oraz szkolenia dla podmiotów zaangażowanych we wdrażanie LSR, w tym ponoszenie kosztów działań komunikacyjnych i szkoleniowych, a także dotyczących monitoringu związanego z wdrażaniem LSR w zakresie EFS+.
– Wdrażanie projektów grantowych, w tym ponoszenie kosztów związanych z zatrudnieniem osób do pracy związanej z EFS+, koordynacji projektów grantowych oraz obsługą Rady.

Grupą docelową projektu jest Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko-Dynowskie”, która zawarła umowę ramową z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnej pracy LGD w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko Dynowskie” w zakresie realizowanym w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027 (FEP), w ramach Priorytetu 8 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Efekty, rezultaty projektu:
Liczba współfinansowanych pracowników – 2
Liczba zorganizowanych biur – 1
Liczba posiedzeń Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji -4
Liczba szkoleń/spotkań/wyjazdów edukacyjnych – 3
Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych i szkoleniowych – 7
Liczba zatrudnionych osób -1,
Liczba posiedzeń Rady – 6

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 565 140,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych, zero groszy).

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 536 883,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych osiemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy), co stanowi nie więcej niż 95% wydatków kwalifikowalnych projektu.

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

Opublikowano 27.06.2024


Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia

Do pobrania:
Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia – skan.
Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia – plik w wersji edytowalnej pdf.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia:
Pracownicy Biura LGD, telefon: 166511687, e-mail: lgdpogorze@interia.eu

Opublikowano 08.07.2024