sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 22.12.2022

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania, zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu  22 grudnia 2022r godz. 10.00,  które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia LGD – Nienadowa 502A, w celu przeprowadzenia procedury, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

W/w procedura dotyczy naboru wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena będzie dotyczyła naboru 2/2022 “Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek”

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia rady przez Przewodniczącego Rady LGD
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przedstawienie porządku obrad
  5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru wnioskodawców (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał) 
  6. Wolne wnioski i zapytania,
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady,

Przewodniczący Rady LGD
-//-
Stanisław Petynia