Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Konsultacje społeczne LSR dla Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” na lata 2023- 2029

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin Dynów, Jawornik Polski, Krzywcza, Markowa, Rokietnica oraz Miasta i Gminy Dubiecko oraz Miasta Dynów

tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

Miejsca i terminy spotkań:

Miasto i Gmina Dubiecko Nienadowa 502A, Sala GOK 02 czerwca 2022 (czwartek),  godz.16.00
Gmina Krzywcza Babice 10, Świetlica Wiejska 03 czerwca 2022 (piątek), godz. 16.00
Gmina Dynów Łubno 245, Dom Ludowy 06 czerwca 2022 (poniedziałek),  godz. 16.00
Miasto Dynów Dynów, ul Rynek 2, sala narad Urzędu Miasta 08 czerwca 2022 (środa), godz. 16.00
Gmina Jawornik Polski Hadle Szklarskie 70, Zespół Pałacowo Parkowy 10 czerwca 2022 (piątek), godz. 16.00
Gmina Markowa Markowa 1491, Centrum Kultury Gminy Markowa 13 czerwca 2022 (poniedziałek),  godz. 16.00
Gmina Rokietnica Rokietnica 682, Świetlica Wiejska 14 czerwca 2022 (wtorek),  godz. 16.00

Biuro LGD prosi o telefoniczne zgłoszenie udziału
w spotkaniach. tel. nr 16 6511687

Program

16.00 – 16.10 Podpisanie listy obecności, przywitanie przybyłych osób, rozpoczęcie spotkania
16.10 – 16.30 Przybliżenie założeń do nowej LSR w oparciu o  RLKS, z uwzględnieniem zagadnień kluczowych dla podejścia LEADER oraz zagadnień możliwych do wdrożenia w ramach Priorytetu 8 FEP 2021-2027
16.30 – 17.30 Identyfikacja problemów i potrzeb w obszarach tematycznych:
a) sektor gospodarczy w tym rynek pracy,
b) sektor społeczny – aktywizacja społeczna, integracja, budowanie tożsamości z regionem, podejście smart village,
c) infrastruktura publiczna w tym kultura i rekreacja,
d) wykluczenie społeczne – identyfikacja grup defaworyzowanych.
17.30-18.00 Wstępna analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT
18.00 – 18.15 Przerwa kawowa, poczęstunek
18.15-19.00 Wstępne określenie  celów ogólnych i szczegółowych tworzonej LSR: w tym dyskusja i wypracowanie wstępnych przedsięwzięć wraz z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty. Ustalenie hierarchii zadań, sformułowanie oczekiwań  i wymiernych rezultatów planowanych działań (wskaźniki). Identyfikacja grup docelowych odbiorców zgłaszanych działań, źródła finansowania.
19.00 Zakończenie spotkania.