sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 07.12.2020

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu 07.12.2020r. godz. 10,00  które odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Dubiecko, (ul. Przemyska 10).
Posiedzenie Rady LGD dotyczy ponownej oceny na wezwanie Zarządu Województwa Podkarpackiego w związku ze złożonymi protestami w zakresie naboru 1/2020 “Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad w sprawie ponownej oceny złożonych protestów w ramach naboru 1/2020
  2. Podpisanie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestów przez Zarząd Województwa.
  5. Przystąpienie do podjęcia czynności związanych z ponowną oceną kryteriów wskazanych przez Zarząd Województwa.   
  6. Wolne wnioski i zapytania,
  7. Zamknięcie posiedzenia,

Przewodniczący Rady LGD
-//-
Stanisław Petynia