Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 14.11.2019

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 14.11.2019
Zaproszenie na posiedzenie Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu  14.11.2019 godz. 14.00,  które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A,w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
W/w procedura dotyczy naborów wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ocena będzie dotyczyła naboru 2/2019 „Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej” oraz naboru 3/2019 „Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek”, a także naboru 2/2019/G „Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”
Porządek obrad Rady:
1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD;
2.Sprawdzenie prawomocności obrad;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Przedstawienie porządku obrad;
5.Przystąpienie do procedury oceny i wyboru wnioskodawców  (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał);
6.Wolne wnioski i zapytania;
7.Zamknięcie posiedzenia Rady;

Przewodniczący Rady LGD
/-/
Stanisław Petynia