środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej – 08.11.2019

Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu 08.11.2019r. godz: 15.00,  które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A, 

Posiedzenie Rady LGD dotyczy rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru 1/2019 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA „  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Porządek obrad 

1.Otwarcie obrad w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów w ramach naboru 1/2019,

2.Podpisanie listy obecności stwierdzenie prawomocności obrad 

3.Wybór komisji skrutacyjnej, 

4.Przedstawienie złożonych protestów od wyniku oceny wniosków.

5.Przystąpienie do podjęcia czynności wynikających z procedury odwoławczej,  

6.Wolne wnioski i zapytania,

7.Zamknięcie posiedzenia,   

Przewodniczący Rady LGD

-//-

Stanisław Petynia