sobota, 13 kwietnia, 2024

Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR 2023-2029

Proces przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Pogórza Przemysko – Dynowskiego” obejmował będzie szereg następujących po sobie działań niezbędnych do sporządzenia funkcjonalnego dokumentu strategicznego dla obszaru 7 Gmin członkowskich LGD, ze szczególnym naciskiem na włącznie społeczności lokalnej w proces opracowania strategii.

Zapewnienie udziału lokalnym liderom, przedsiębiorcom i osobom aktywnie działającym na rzecz obszaru nastąpi poprzez konsultacje społeczne dzięki czemu będą mieli swój wkład w tworzenie dokumentu. Opierając się na założeniach planowania strategicznego niezbędne będzie sporządzenie diagnozy, analizy SWOT, określanie celów i wskaźników LSR oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

Planowane kroki budowania nowej strategii:

1. Powołanie zespołu przygotowującego dokument, w tym zespołu redagującego ostateczny kształt dokumentu. Zespół będą tworzyć pracownicy Biura LGD oraz wybrani członkowie stowarzyszenia. Zadania zespołu to: koordynacja prac nad strategią, organizacja spotkań ze społecznością lokalną.

2. Zbieranie danych i analiz, które pozwolą dobrze zdiagnozować sytuację.  Dane pozyskiwane będą ze statystyki publicznej oraz konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów, mieszkańcy obszaru LGD, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz lokalni wytwórcy i usługodawcy.

3. Dyskusja i praca nad celami oraz działaniami niezbędnymi do rozwiązania wyłonionych problemów.

W kroki 2 i 3 planuje się włączyć społeczność lokalną poprzez organizowane spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami i liderami obszaru. Pozwoli to na uspołecznienie strategii i identyfikację potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Dzięki temu dokument strategii o charakterze lokalnym będzie bliski społeczności z obszaru działania LGD. Uczestnikami konsultacji będą również: Radni, sołtysi, pracownicy Urzędów i innych instytucji publicznych, organizacje pozarządowe i Przedsiębiorcy. Przy współudziale tych osób zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona zostanie analiza SWOT, określone zostaną cele, zadania i ustalona zostanie ich hierarchia, sformułowane zostaną oczekiwane wymierne rezultaty zaplanowanych działań (wskaźniki).  Zostaną zidentyfikowane grupy docelowe odbiorców działań planowanych w LSR. Opinie, wnioski i uwagi zebrane podczas ww. spotkań będą podstawowym materiałem informacyjnym dla zespołu przygotowującego Lokalną Strategię Rozwoju. Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców obszaru reprezentujących sektory społeczny, gospodarczy, publiczny pozwoli na konfrontację różnych sposobów postrzegania otoczenia.

Tematy poruszane podczas konsultacji ze społecznością lokalną dotyczyć będą  zagadnień kluczowych dla podejścia LEADER, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa i wyludnienia oraz partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Ponadto omówione zostaną zagadnienia możliwe do wdrożenia w ramach Priorytetu 8 FEP 2021-2027

4. Przygotowanie projektu dokumentu strategicznego zawierającego główne kierunki i cele wypracowane podczas konsultacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanej LSR za pośrednictwem strony internetowej LGD. Uwagi i wnioski dotyczące dokumentu będą zbierane w określonym terminie.

5. Wyniki prac nad dokumentem zostaną przedstawione członkom LGD, którzy podczas WZC podejmują ostateczną decyzję o przyjęciu dokumentu.

Planowane źródła finansowania dokumentu to Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet 8 RLKS.