środa, 17 kwietnia, 2024

Nabór wniosków Nr 1/2023

Ogłoszenie nr 1/2023 z dnia 05.05.2023r.
o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin trwania naboru:
od 29 maja 2023 r. – do 14 czerwca 2023 r. do godziny 16.00.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami ułożonymi zgodnie z wykazem, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD, pendrive).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

4. Limit dostępnych środków w ramach naboru:
97 306,66 euro, (słownie: dziewięćdziesiąt siedem trzysta sześć euro, 66/100), co przy indykatywnym kursie 4PLN/EUR wynosi 389 226,64 zł

5. Forma wsparcia:
Premia w wysokości  60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR:
Wysokość wsparcia 60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia – 100%.

7. Zakres tematyczny naboru:
Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, odpowiadające § 2 ust.1 pkt.2, lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.) – podejmowanie działalności gospodarczej.
Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez:
Cel ogólny nr: 1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia;
Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD;
Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA

8. Warunki udzielenia wsparcia:
1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2023.
3) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2023.
4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664, z późn. zm.)
5) Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– jest pełnoletnia,
– ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa, Rokietnica i miasto Dynów).
– nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem,
2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),
3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2023.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania wynosi 3,6.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 12.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty: potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w skali firmy lub/i w skali obszaru LGD – może mieć odzwierciedlenie w zakresie rzeczowym operacji; dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do danej grupy defaworyzowanej (Grupy defaworyzowane wg LSR: osoby długotrwale bezrobotne, pozostające przynajmniej 1 rok bez pracy zarejestrowane w UP, młodzież – do 25 r.ż. i osoby powyżej 50 r.ż.; osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne).

11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
– Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020″, “dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
– formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, biznesplan z tabelami finansowymi oraz informacją pomocniczą do wypełnienia Biznesplanu, formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem, formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu , www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

12. Doradztwo w Biurze LGD
Biuro LGD będzie udzielało bezpłatnego doradztwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Telefon kontaktowy: 16 6511687.

Załączniki i dokumenty aplikacyjne
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Cele ogólne i szczegółowe
Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lokalne kryteria wyboru

1-Wniosek o przyznanie pomocy
2-Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
3- Biznesplan oraz tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
4-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

5- Projekt umowy o przyznanie pomocy
6-Zalącznik 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
7-Załącznik 3 do umowy – informacja monitorująca
8-Załącznik 4 do umowy – oświadczenie małżonka
9-Załącznik 5 do umowy – oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
10-Załącznik 6 do umowy – informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

11-Wniosek o płatność
12-Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
13-Zalącznik_nr_2_do Wniosku o płatność – wykaz faktur
14-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
15-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
16-Oświadczenie – „Ulga na start” do I wniosku o płatność

17-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Treść ogłoszenia dokument PDF