Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Nabór wniosków Nr 5/2016

Ogłoszenie nr 5/2016 z dnia 10.11.2016 r.
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie nr 5/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia

na Poprawę estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Termin trwania naboru: od 28 listopada 2016 r. – do 19 grudnia 2016 r. do godziny 16.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A 37-750 Dubiecko
Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu
w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Limit dostępnych środków
w ramach naboru:
701 000,00 zł.
Forma wsparcia: REFUNDACJA części poniesionych kosztów kwalifikowanych
Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR: Wysokość wsparcia od 50 tys. do 300 tys. zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%

Pozostałe uprawnione podmioty – 100%

Zakres tematyczny naboru: Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnejodpowiadające § 2 ust.1 pkt.5 i pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Powyższy zakres realizuje LSR dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny nr: 2 Poprawa jakości życia mieszkańców;

Cel szczegółowy nr: 2.3. Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej;

Przedsięwzięcie nr: 2.3.1 Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Warunki udzielenia wsparcia: 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 5/2016.

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 5/2016.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych
w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW
z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).

Wnioskodawcami mogą być: 

· Jednostki sektora finansów publicznych – którym przysługuje poziom dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych,

· Pozostałe uprawnione podmioty – dla których poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

1. Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności
z ogłoszeniem,

2. Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),

3. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 5/2016. Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest udostępniona wraz z ogłoszeniem. Dodatkowo w wersji papierowej znajduje się w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,6 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 22 punkty.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z pozostałymi załącznikami wskazanymi we wniosku dla danego beneficjenta.

2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 5/2016 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

 

Dokumenty:

· formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,

· formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikami,

· formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełnienia,

internetowej   www.lgdpogorze.eu oraz www.arimr.gov.pl
jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 udostępniono w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej  www.lgdpogorze.eu  w zakładce „PROW 2014-2020″, “DOKUMENTY DO POBRANIA” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Cele ogólne i szczegółowe

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lokalne kryteria wyboru

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

 

1-Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2-Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

3-Formularz umowy o przyznanie pomocy

zał_1_do UMOWY-zestawienie rzeczowo-finansowe

zał_2_do UMOWY-wykaz działek ewidencyjnych

zał_3_do UMOWY -zasada konkurencyjności wydatków

zał_4_do UMOWY -kary adm. za naruszenie zasady konkurencyjności wydatków

zał_5_do UMOWY-kary admin. za naruszenie PZP

zał_5_a_do UMOWY- kary adm. za naruszenie PZP po zmianach

4-Formularz wniosku o płatność

5-Instrukcja wypełnienia WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do naboru nr 5/2016

Załącznik nr 1 planowane do osiągnięcia wskaźniki – patrz Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do procedury karta zgodności z ogłoszeniem o naborze

Załącznik nr 3 karta kontrolna wniosku

Załącznik nr 4 karta oceny zgodności operacji – głosowanie

Załącznik nr 5 Karta oceny kryteriów – 1.1.1 rozwijanie dział. – nie dotyczy naboru 5/2016

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów – 1.1.2 podj. dział. – nie dotyczy naboru 5/2016

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów – inne

Załącznik nr 8 Deklaracja bezstronności – dokument dla Rady


Treść ogłoszenia – dokument PDF