Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Nabór wniosków Nr 2/2019

Ogłoszenie nr 2/2019 z dnia 12.08.2019 r.o naborze wniosków na “Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej”

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin trwania naboru:od 09.09.2019 r. do 27.09.2019 r. do godziny 16.00
2. Miejsce składania wniosków:Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko
3. Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
4. Limit dostępnych środków w ramach naboru:  273.972,16 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote, szesnaście groszy)
5. Forma wsparcia:Refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych.
6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR: Wysokość wsparcia od 50 tys. do 300 tys. złMaksymalna wysokość intensywności wsparcia:Jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowanych,Pozostałe uprawnione podmioty do 100% kosztów kwalifikowanych.
7. Zakres tematyczny naboru:Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; Zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 24 września 2015 r.  [tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 664.] Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez: Cel ogólny nr: 2 Poprawa jakości życia mieszkańców;Cel szczegółowy nr: 2.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru; Przedsięwzięcie nr: 2.1.1 Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.
8. Warunki udzielenia wsparcia:1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.2) Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019.3) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019.4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;)5) Wnioskodawcami mogą być: • Jednostki sektora finansów publicznych,• Pozostałe uprawnione podmioty określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;).
9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi: 
1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem, 
2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), 
3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.  Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019.Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 22. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).
10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).
11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty
• Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020″, “dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
• Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, projekt umowy o udzielenie wsparcia z załącznikami, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia, oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru, dostępne są na stronach internetowych   www.lgdpogorze.eu , www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  oraz  www.arimr.gov.pl jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

Załączniki i dokumenty aplikacyjne
Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Cele ogólne i szczegółowe
Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru
1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy
2 Dodatkowe arkusze do WoPP dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
3 Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
4 Projekt umowy o przyznanie pomocy
4.1 zał. 1 do umowy-zestawienie rzeczowo-finansowe
4.2 zał. 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
4.3 zał. 3 do umowy – kary admin. za naruszenie zasad konkurencyjności
4.4 zał 3a do umowy -kary admin. za naruszenie zasad konkurencyjności
5 Formularz wniosku o płatność
6 Dodatkowe arkusze do WoP dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
7 Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
8. Formularz Informacji po realizacji operacji
9 Instrukcja do Informacji po realizacji operacji
10 Klauzule informacyjne RODO dla osób fizycznych –  19.2 
Treść ogłoszenia dokument PDF  
Opublikowano dnia 12.08.2019 r.