Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Nabór wniosków Nr 2/2016

Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 10.11.2016 r.
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie nr 2/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA
Termin trwania naboru: od 28 listopada 2016 r. – do 19 grudnia 2016 r. do godziny 16.00.
Miejsce składania wniosków:
 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, Nienadowa 502A 37-750 Dubiecko
Sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Limit dostępnych środków
w ramach naboru:
540 000,00 zł.
Forma wsparcia:
Premia w wysokości  60 000,00 złotych
Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR:
Wysokość wsparcia 60 tys. zł
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia – 100%
Zakres tematyczny naboru:
Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
odpowiadające § 2 ust.1 pkt.2, lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390) -podejmowanie działalności gospodarczej.
Zakres ten realizuje LSR dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 przez:
Cel ogólny nr: 1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia;
Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD;
Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA
Warunki udzielenia wsparcia:
 
 
1.Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 2/2016.
3.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 2/2016.
4.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390).
Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
·jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
·jest pełnoletnia,
·ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa, Rokietnica i miasto Dynów).
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1. Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności
z ogłoszeniem,
2. Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),
3. Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2016. Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest udostępniona wraz z ogłoszeniem. Dodatkowo w wersji papierowej znajduje się w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 3,6 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 12 punktów.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 2/2016 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy),  np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do danej grupy defaworyzowanej.
Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
· formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
· biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia Biznesplanu,
· formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
· formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.lgdpogorze.eu oraz www.arimr.gov.pl
jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 udostępniono w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu  w zakładce „PROW 2014-2020″, “DOKUMENTY DO POBRANIA” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
 
 
Załączniki:
 
PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do naboru nr 2/2016
Załącznik nr 1 planowane do osiągnięcia wskaźniki – patrz Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 karta kontrolna wniosku

 

Załącznik nr 5 Karta oceny kryteriów – 1.1.1 rozwijanie dział. – nie dotyczy naboru 2/2016
Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów – inne – nie dotyczy naboru 2/2016