czwartek, 13 czerwca, 2024

Nabór wniosków Nr 1/2020

Ogłoszenie Nr 1/2020 z dnia 16.07.2020 r. o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin trwania naboru:
od 10 sierpnia 2020 r. – do 25 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami ułożonymi zgodnie z wykazem, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD, pendrive).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

4. Limit dostępnych środków w ramach naboru:  300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

5. Forma wsparcia:
Premia w wysokości  60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR:
Wysokość wsparcia 60 000,00. złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia – 100%

7. Zakres tematyczny naboru:
Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, odpowiadające § 2 ust.1 pkt.2, lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.) – podejmowanie działalności gospodarczej.
Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez:
Cel ogólny nr: 1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia;
Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD;
Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA

8. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2020.
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2020.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664, z późn. zm.)
 5. Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
  – jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  – jest pełnoletnia,
  – ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa, Rokietnica i miasto Dynów).
  – nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
  – w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem,
2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),
3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2020.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 3,6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 12.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np.: dokumenty potwierdzające wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w skali firmy lub/i w skali obszaru LGD – co może mieć odzwierciedlenie w zakresie rzeczowym operacji; dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do danej grupy defaworyzowanej (Grupy defaworyzowane wg LSR: osoby długotrwale bezrobotne, pozostające przynajmniej 1 rok bez pracy zarejestrowane w UP, młodzież – do 25 r.ż. i osoby powyżej 50 r.ż.; osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne).

11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
Dokumenty:
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020″, “dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
– formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, biznesplan z tabelami finansowymi oraz informacją pomocniczą do wypełnienia Biznesplanu, formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikami, formularz wniosku o płatność z załącznikami i instrukcją wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu , www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  oraz  www.arimr.gov.pl jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

12. Doradztwo w Biurze LGD
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa (wywołującego COVID-19), biuro LGD będzie udzielało bezpłatnego doradztwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Telefon kontaktowy: 16 6511687.

Załączniki i dokumenty aplikacyjne

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Cele ogólne i szczegółowe;
Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru;

1-Formularz wniosku o przyznanie pomocy;
2-Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy;

3- Biznesplan oraz tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx);
4-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu;

5- Projekt umowy o przyznanie pomocy;
6-Zalącznik 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych;
7-Załącznik 3 do umowy – informacja monitorująca;

8-Formularz wniosku o płatność;
9-Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność;
10-Zalącznik_nr_2_do Wniosku o płatność – wykaz faktur;
11-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu;
12-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu;
13 Oświadczenie – „Ulga na start” do I wniosku o płatność;

14-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

15 Klauzule informacyjne RODO dla osób fizycznych –  19.2;

16 Broszura informacyjna;

Treść ogłoszenia dokument PDF.