wtorek, 18 czerwca, 2024

Nabór wniosków Nr 1/2019

Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 01.07.2019 r.o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Termin trwania naboru:od 29 lipca 2019 r. – do 19 sierpnia 2019 r.do godziny 16.00.
2. Miejsce składania wniosków:Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko
3. Sposób składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
4. Limit dostępnych środków w ramach naboru: 840000,00 zł
5. Forma wsparcia:Premia w wysokości  60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)
6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR: Wysokość wsparcia 60 000,00. złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)Maksymalna wysokość intensywności wsparcia – 100%
7. Zakres tematyczny naboru:Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, odpowiadające § 2 ust.1 pkt.2, lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;) – podejmowanie działalności gospodarczej.Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez: 

Cel ogólny nr: 1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia;

Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD;

Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA
8. Warunki udzielenia wsparcia:

1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.

2) Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019.

3) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019.

4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;)

5) Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:•  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,•  jest pełnoletnia,• ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa, Rokietnica i miasto Dynów).• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym za-kresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana po-moc na operację w tym zakresie;
9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi: 

1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem, 

2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), 

3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 3,6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 12. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na pod-stawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).
10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do danej grupy defaworyzowanej.
11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzie-lenie wsparcia:

Dokumenty:

• Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020″, “dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”

• formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, biznesplan z tabelami finansowymi oraz informacją pomocniczą do wypełnienia Biznesplanu, formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem, formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej   www.lgdpogorze.euwww.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  oraz  www.arimr.gov.pl jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

Załączniki i dokumenty aplikacyjne
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Cele ogólne i szczegółowe

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lokalne kryteria wyboru
1-Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2-Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

3- Biznesplan oraz tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

4-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu
5- Projekt umowy o przyznanie pomocy

6-Zalącznik 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych

7-Załącznik 3 do umowy – informacja monitorująca
8-Formularz wniosku o płatność

9-Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

10-Zalącznik_nr_2_do Wniosku o płatność – wykaz faktur

11-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

12-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
13-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

14 Klauzule informacyjne RODO dla osób fizycznych –  19.2 
15 Broszura informacyjna 
Treść ogłoszenia dokument PDF