sobota, 30 września, 2023

Nabór wniosków nr 2/2020

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 14.08.2020 r.
o naborze wniosków na „Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek”

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin trwania naboru:
od 10.09.2020 r. do 24.09.2020 r. do godziny 16.00

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. pendrive, płyta CD/DVD).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

4. Limit dostępnych środków w ramach naboru:  100 595,00 zł
(słownie: sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy)

5. Forma wsparcia:
Refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR:
Wysokość wsparcia od 50 tys. do 300 tys. zł
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
Jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Pozostałe uprawnione podmioty do 100% kosztów kwalifikowanych.

7. Zakres tematyczny naboru:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
Zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 24 września 2015 r.  [tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 664 z późn zm.] Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez:
Cel ogólny nr: 2 Poprawa jakości życia mieszkańców;
Cel szczegółowy nr: 2.2. Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu; Przedsięwzięcie nr: 2.2.1 Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek.

8. Warunki udzielenia wsparcia:
1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664 z późn zm.)
5) Wnioskodawcami mogą być:
– Jednostki sektora finansów publicznych,
– Pozostałe uprawnione podmioty określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664 z późn zm.).

9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:
1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem,
2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020),
3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.  Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 6,6.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 22.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina).

10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy).

11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia
Dokumenty:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020″, „dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, projekt umowy o udzielenie wsparcia z załącznikami, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia, oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru dostępne są na stronach internetowych   www.lgdpogorze.eu , www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  oraz  www.arimr.gov.pl jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.

Załączniki i dokumenty aplikacyjne

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Cele ogólne i szczegółowe;
Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru;

1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy;
2 Dodatkowe arkusze do WoPP dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania;
3 Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy;

4 Projekt umowy o przyznanie pomocy:
4.1 zał. 1 do umowy-zestawienie rzeczowo-finansowe;
4.2 zał. 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych;
4.3 zał. 3 do umowy – kary admin. za naruszenie zasad konkurencyjności;
4.4 zał. 3a do umowy -kary admin. za naruszenie zasad konkurencyjności;

5 Formularz wniosku o płatność;
6 Dodatkowe arkusze do WoP dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania;
7 Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność;

8. Formularz Informacji po realizacji operacji;
9 Instrukcja do Informacji po realizacji operacji;

10 Klauzule informacyjne RODO dla osób fizycznych –  19.2;

Treść ogłoszenia dokument PDF.

Opublikowano 14.08.2020