PROW 2014-2020

Akty prawne PROW 2014-2020

Akty prawne PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

treść


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)

treść ustawy

treść rozporządzenia (Dz.U.2017 poz. 5)

zmiana z 7 lipca 2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1475)

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)

treść ustawy 

tekst jednolity z 15 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1856)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772)

zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106)

treść rozporządzenia